Thống kê đầu đuôi lô tô MB - Thống kê đầu đít xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Chọn số ngày

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
7 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
6 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
7 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
7 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
5 lần
6 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
5 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
6 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
6 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
7 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
6 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
Tổng48
50
46
56
61
58
55
57
57
52
 • Đầu 0: 48 lần về
 • Đầu 1: 50 lần về
 • Đầu 2: 46 lần về
 • Đầu 3: 56 lần về
 • Đầu 4: 61 lần về
 • Đầu 5: 58 lần về
 • Đầu 6: 55 lần về
 • Đầu 7: 57 lần về
 • Đầu 8: 57 lần về
 • Đầu 9: 52 lần về

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
6 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
4 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
7 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
5 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
7 lần
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
5 lần
5 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
8 lần
1 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
8 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
8 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
5 lần
Tổng55
63
59
53
51
44
51
68
44
52
 • Đít 0: 55 lần về
 • Đít 1: 63 lần về
 • Đít 2: 59 lần về
 • Đít 3: 53 lần về
 • Đít 4: 51 lần về
 • Đít 5: 44 lần về
 • Đít 6: 51 lần về
 • Đít 7: 68 lần về
 • Đít 8: 44 lần về
 • Đít 9: 52 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
5 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
6 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
7 lần
4 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng65
45
52
59
46
56
54
52
54
57
 • Tổng 0: 65 lần về
 • Tổng 1: 45 lần về
 • Tổng 2: 52 lần về
 • Tổng 3: 59 lần về
 • Tổng 4: 46 lần về
 • Tổng 5: 56 lần về
 • Tổng 6: 54 lần về
 • Tổng 7: 52 lần về
 • Tổng 8: 54 lần về
 • Tổng 9: 57 lần về

Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.

Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:

 • Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
 • Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
 • Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.

Xem thêm 

getnewspost fzhongzhai fivestarcasket ykstarih panjinyaozhang trydaiLycLeanse student119 chiodomodo georgiadispatch cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs